Selecteer een pagina

Diensten aangeboden op deze Website

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.

Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van LIGIER OMNIUM, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker via de betreffende toepassing, na geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, al dan niet bepaalde resultaten zal meegedeeld krijgen. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat wanneer deze verwerkt is.

De resultaten die de bezoeker achteraf zouden kunnen worden meegedeeld, worden geautomatiseerd gegenereerd op grond van de door de bezoeker ingevulde gegevens. LIGIER OMNIUM bevindt zich dan ook niet in de mogelijkheid om gegevens op enigerlei wijze te verifiëren.

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van LIGIER OMNIUM zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. LIGIER OMNIUM heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de weergegeven gegevens, of applicaties niet afkomstig zijn van LIGIER OMNIUM zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft LIGIER OMNIUM geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft.

Tot bepaalde diensten aangeboden op deze site krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een persoonlijk paswoord ingeeft. Dit is uitsluitend voorbehouden voor de verzekeringstussenpersonen waarmee LIGIER OMNIUM een overeenkomst heeft afgesloten.

Cookies

Wanneer je deze site raadpleegt, zal LIGIER OMNIUM in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze zogenaamde ‘cookies’ verzenden naar je computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op je harde schijf worden weggeschreven. Het gaat hier echter om totaal onschuldige toepassingen die bestemd zijn om je gebruik van de site te vergemakkelijken. Zo registreert zij onder andere via één van de cookies de taalkeuze die je maakt bij je eerste bezoek van de site, zodat je bij je volgend bezoek aan de site automatisch in de door jou bij je eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo je niet wenst dat deze cookies zich op je harde schijf wegschrijven, kan je je browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot je harde schijf worden toegelaten. LIGIER OMNIUM kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle echter niet garanderen.

Indien je dat wenst kan je de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van je harde schijf verwijderen.

Aansprakelijkheid

LIGIER OMNIUM kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van LIGIER OMNIUM afkomstige software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Bijvoorbeeld links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van LIGIER OMNIUM en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van LIGIER OMNIUM, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van LIGIER OMNIUM.
  • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste link.
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit, of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de site meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
  • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover LIGIER OMNIUM deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode, software, van LIGIER OMNIUM of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
  • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
  • websites, en praktijken van websites die niet door LIGIER OMNIUM uitgebaat worden.

AssurMiFID gedragsregels